INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”), które weszło w życie 25 maja 2018 r. w związku z pozyskaniem od Państwa danych osobowych, przekazuję następujące informacje:

1. Administrator danych osobowych

Niniejszym informuję, iż administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem który decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania jest Tadeusz Kaźmierczak, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: Tadeusz Kaźmierczak, Magdalenka 16, 86-022 Dobrcz, NIP: 5540396300, REGON: 090351034, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu: +48 500 191 955.

2. Cel oraz podstawa przetwarzania danych osobowych

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • zawarcia i realizacji umów zawartych z Państwem – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i realizacji umowy – (art. 6 ust.1 lit. b) RODO;
  • ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Państwem umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – (art. 6 ust.1 lit. f) RODO;
  • wypełniania przez Administratora obowiązków przechowywania dokumentów księgowych dotyczących realizacji umów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikających z ustawy o rachunkowości – (art. 6 ust.1 lit. c) RODO;
  • marketingowym tj. oferowania produktów i usług świadczonych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dostarczenie klientom informacji o produktach i usługach świadczonych przez Administratora – (art. 6 ust.1 lit. f) RODO;
  • w celu badania satysfakcji klientów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest utrzymywanie wysokiej jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług – (art. 6 ust.1 lit. f) RODO;

3. Decyzje podejmowane w sposób automatyczny w oparciu o profilowanie

Administrator nie podejmuje decyzji opartych o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowaniu, wywołującej skutki prawne dla osoby, której dane są przetwarzane.

4. Odmowa podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.

5. Udostępnianie przez Administratora danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym podmiotom:

  • Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu i na podstawie zwartych z nami umów np.: firmy informatyczne obsługujące nasze systemy; podwykonawcy świadczący na naszą rzecz usługi; firmy pośredniczące w sprzedaży naszych usług i produktów; firmy świadczące na naszą rzecz usługi rachunkowe, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi analityczne, audytowe, doradcze, prawne, podatkowe.
  • innym podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane osobowe we własnym imieniu, np.: firmy pocztowe i kurierskie – w związku z przekazywaniem korespondencji; firmy prowadzące działalność płatniczą – w związku z dokonywanymi płatnościami; firmy nabywające od nas wierzytelności – w związku ze sprzedażą długów; firmy świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, podatkowe – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.6. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy)
   Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

7. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych z Państwem umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa lub wycofania przez Państwa zgody, jeżeli dane przetwarzane były w oparciu o wyrażenie zgody.

8. Przysługujące uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe mogą Państwo przesłać innemu administratorowi danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9. Sposób korzystania ze swoich praw

Administrator zapewnia podmiotom danych realizację uprawnień dotyczących ochrony danych osobowych wynikających z RODO. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych, którego dane kontaktowe zostały wskazane powyżej.

10. Prawo skargi

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.