OGÓLNE WARUNKI UMÓW Z DNIA 10 LUTEGO 2022 R.

Niniejsze Ogólne Warunki Umów (zwane dalej „OWU”) stanowią wraz z umową zawartą przez Strony (zwaną dalej „Umową”) wyłączne warunki, na jakich Sprzedający wymieniony w Umowie sprzeda Tadeuszowi Kaźmierczakowi, prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: Tadeusz Kaźmierczak, Magdalenka 16, 86-022 Dobrcz, NIP: 5540396300, REGON: 090351034 (zwanemu dalej „Kupującym”), zboża, ziarna roślin oleistych lub strączkowych wymienione w Umowie (zwane dalej „Towarem”).

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze OWU stanowią integralną część Umowy, na mocy której Kupujący nabywa Towar, chyba, że w treści Umowy Strony wyraźnie postanowią o wyłączeniu ich stosowania w całości lub w części, m.in. poprzez wprowadzenie do Umowy odmiennych postanowień.
 2. Umowa nie jest umową kontraktacji, a Sprzedający nie jest zobowiązany do wytworzenia/wyprodukowania Towaru. Kupujący nie realizuje żadnych świadczeń właściwych dla umowy kontraktacji.

§2

WYDANIE TOWARU ORAZ WARUNKI DOSTAWY

 1. Sprzedający dostarcza lub wydaje Towar Kupującemu w miejsce wskazane w zawartej Umowie.
 2. Określenie „w opcji kupującego” oznacza, że Kupujący decyduje o ostatecznej ilości Towaru w przedziale procentowym określonym w Umowie.
 3. Dostawa Towaru do siedziby Kupującego albo w miejsce przez niego wskazane możliwa jest wyłącznie na podstawie uzgodnień dostaw z Kupującym co najmniej dzień przed rozpoczęciem dostaw.
 4. W przypadku dostarczenia Towaru przez Sprzedającego do siedziby Kupującego albo w miejsce przez niego wskazane, Kupujący nie odpowiada za koszty oczekiwania samochodów na rozładunek.
 5. W przypadku odbioru Towaru przez Kupującego na jego koszt i stwierdzeniu niezgodności parametrów w miejscu rozładunku, Kupujący ma prawo według własnego uznania Towar zwrócić do miejsca załadunku lub przekierować go w inne miejsce rozładunku i obciążyć Sprzedającego poniesionymi kosztami transportu.
 6. W przypadku odbioru Towaru przez Kupującego lub zlecony przez niego środek transportu, Sprzedający zobowiązany jest wydać Towar po uprzednim potwierdzeniu upoważnienia wydanego przez Kupującego dla osoby odbierającej Towar. Sprzedający będzie wydawać Towar lub jego część wyłącznie na podstawie dyspozycji Kupującego (dalej Awizacja). Przed wydaniem Towaru Sprzedający jest zobowiązany do: wylegitymowania kierowcy i sprawdzenia zgodności imienia, nazwiska i numeru PESEL wynikających z oryginału dowodu osobistego tej osoby z informacji zawartymi w Awizacji oraz sprawdzenia zgodności podanych przez Kupującego w Awizacji numerów rejestracyjnych z numerami rejestracyjnymi pojazdów i naczep (przyczep) rzeczywiście podstawionych do odbioru Towaru ujawnionymi łącznie: w oryginałach dowodów rejestracyjnych, na nalepkach legalizacyjnych oraz tablicach rejestracyjnych tych pojazdów i naczep (przyczep).
 7. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakichkolwiek danych z danymi zawartymi w Awizacji, Sprzedający zobowiązany jest nie wydawać Towaru i niezwłocznie skontaktować się z Kupującym, a następnie postępować zgodnie z przekazanymi przez niego wskazówkami.
 8. W przypadku wydania Towaru przez Sprzedającego bez dokonania którejkolwiek z czynności wymienionych powyżej, bądź pomimo stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności danych, Sprzedający będzie ponosił odpowiedzialność za szkodę z tego tytułu w pełnej wysokości, bez względu na przyczynę uchybienia, a Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za Towar.
 9. Sprzedający ma obowiązek załadować zaawizowane auto w terminie oraz godzinach wyznaczonych przez Kupującego.
 10. Jeżeli po upływie okresu dostawy/odbioru Towaru, Umowa nie będzie wykonana w całości lub części z jakiegokolwiek powodu, Kupujący ma obowiązek wyznaczyć dodatkowy termin 7 dni na jej wykonanie, od dnia otrzymania wezwania, przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Po upływie zakreślonego terminu, Kupujący uprawniony jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz żądania zwrotu poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem do wykonania Umowy.
 11. W przypadku braku załadunku zaawizowanego pojazdu przez Sprzedającego, Kupujący ma prawo wydłużyć termin realizacji Umowy o dodatkowe 3 dni poza wskazanymi dniami w § 2 ust. 10 oraz obciążyć Sprzedającego kosztami przekierowania auta w inne miejsce załadunku.
 12. Obowiązek przewidziany w § 2 ust. 10 jest niezależny od uprawnienia do naliczenia przez Sprzedającego kary umownej lub dochodzenia należnego odszkodowania w pełnej wysokości za nieterminowe wykonanie zobowiązania lub brak wykonania zobowiązania w całości lub w części.

§3

PARAMETRY TOWARU ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć/wydać Kupującemu Towar w jakości określonej w Umowie przez Kupującego. Kupujący może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego.
 2. Sprzedający oświadcza, że Towar będący przedmiotem Umowy stanowi jego wyłączną własność, nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz jest wolny od wszelkich innych wad fizycznych i prawnych.
 3. W przypadku, gdy podczas dostawy Towaru w miejscu ostatecznego rozładunku zostaną stwierdzone parametry niezgodne z Umową, Kupujący ma prawo według swojego uznania:
  • odmówić przyjęcia Towaru i dokonać jego zwrotu na koszt Sprzedającego;
  • odmówić przyjęcia Towaru i dokonać jego zwrotu na koszt Sprzedającego, a także dodatkowo domagać się wydania Towaru zgodnego ze specyfikacją jakościową na koszt Sprzedającego;
  • przyjęcia Towaru z zastosowaniem potrąceń według tabeli potrąceń obowiązującej u Kupującego, na co Sprzedający wyraża zgodę. Sprzedający podpisując Umowę oświadcza, iż zapoznał się z tabelą potrąceń Kupującego.
 4. Tabela potrąceń Towaru obowiązująca u Kupującego podawana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kupującego lub w miejscu ostatecznego rozładunku Towaru albo siedzibie Kupującego.
 5. Sprzedający lub jego przedstawiciel może być obecny przy ocenie jakości Towaru, po uprzednim uzgodnieniu z Kupującym lub jego przedstawicielem.
 6. Sprzedający może zgłosić reklamację co do wyników badań jakości partii Towaru stwierdzonej przez Kupującego. Kupujący rozpatrzy wyłącznie reklamacje Sprzedającego, które spełniają łącznie następujące warunki:
  • zgłoszone zostały do chwili rozładunku jednostki transportowej, w każdym zaś przypadku nie później, niż w terminie 24 godzin od chwili poinformowania Sprzedającego o wynikach badań jakości Towaru;
  • zostały zgłoszone Kupującemu w formie wiadomości e-mail lub na piśmie;
  • wskazują kwestionowany parametr jakościowy;
 7. Postanowienia ust. 7 nie mają zastosowania w przypadku stwierdzenia obecności szkodnika w Towarze. W takim przypadku wyniki stwierdzone na rozładunku są ostateczne, a procedura reklamacyjna nie ma zastosowania.

§4

KARA UMOWNA

 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 30 % wartości brutto Towaru niedostarczonego/niewydanego w terminie.
 2. Niezależnie od podpisania Umowy i przesłania jej emailem, Sprzedający jest zobowiązany nadać podpisaną przez siebie Umowę w formie pisemnej listem poleconym do Kupującego lub dostarczyć ją osobiście w terminie 3 dni od przesłania jej emailem. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto Towaru.
 3. Sprzedający ma obowiązek zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia, które jest podstawą jej naliczenia, bez dodatkowego wezwania ze strony Kupującego.
 4. Niezależnie od powyższych postanowień, Kupujący może dochodzić od Sprzedającego odszkodowania w pełnej wysokości.

 §5

SIŁA WYŻSZA

 1. Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy w przypadku, gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej.
 2. Strony zgodnie stwierdzają, że za siłę wyższą uważają wyłącznie:
 • śmierć Sprzedającego;
 • niezawinione przez Stronę zniszczenie Towaru objętego Umową w czasie
 • klęskę żywiołową (powódź, trzęsienie ziemi, huragan), przy czym fakt stwierdzenia klęski żywiołowej musi zostać ogłoszony przez odpowiednie organy Rzeczypospolitej Polskiej;
 • działania wojenne prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • akty władzy państwowej, które czynią całkowicie niemożliwym wykonanie Umowy;
 1. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana jest poinformować drugą Stronę na piśmie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wystąpienia siły wyższej i wspólnie ustalić dalsze działania, jak również przedłożyć stosowne dokumenty urzędowe potwierdzające fakt zaistnienia okoliczności wskazanych w § 5 ust. 2.

§6

ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Brak wydania przez Sprzedającego całości Towaru w okresie dostawy/wydania wskazanym w umowie, nie skutkuje wygaśnięciem/rozwiązaniem tej Umowy. Umowa przestaje wiązać Strony tylko w przypadku jej prawidłowego wykonania lub odstąpienia od niej przez jedną ze Stron.
 2. W przypadku braku wydania Towaru we wskazanym w Umowie okresie dostawy/wydania, Kupujący może zrealizować uprawnienia wskazane w art. 479 Kodeku cywilnego albo odstąpić od Umowy. W przypadku braku wydania części Towaru, uprawnienia Kupującego ze zdania poprzedzającego dotyczą tylko ilości niewydanego Towaru.
 3. Zarówno w przypadku zrealizowania przez Kupującego uprawnień z art. 479 kodeksu cywilnego, jaki i w przypadku odstąpienia od Umowy, Kupujący może obciążyć Sprzedającego karą umowną w wysokości 30% wartości brutto Towaru niedostarczonego/niewydanego w terminie.
 4. W przypadku poniesienia przez Kupującego szkody, której wartość przekracza wysokość zastrzeżonej w OWU lub Umowie kary umownej, Kupujący uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 5. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na podstawie porozumienia Stron, które powinno zostać zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Jeżeli z powodu działania poprawnie udokumentowanej siły wyższej wykonanie Umowy stanie się niemożliwe, każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

§7

DORĘCZENIA

 1. Wszelkie bieżące ustalenia związane z wykonaniem Umowy (w tym w zakresie terminu realizacji i ilości Towaru) dokonywane będą na wskazane adresy korespondencyjne lub email zgodnie z danymi teleadresowymi zawartymi na Umowie na co Strony zgodnie wyrażają zgodę.
 2. Strony zobowiązują się pisemnie informować o wszelkich zmianach wyżej wskazanych danych teleadresowych. W razie zaniechania tego obowiązku korespondencja pomiędzy Stronami zaadresowana zgodnie z § 7 ust. 1 traktowana będzie jako skutecznie doręczona.

§8

CESJA WIERZYTELNOŚCI

Sprzedający nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Kupującego, przenieść wierzytelności wynikającej z zawartej Umowy na osobę trzecią (przelew wierzytelności). W przypadku uzyskania wymaganej zgody, umowa cesji wierzytelności nieuwzględniająca warunków udzielonej zgody jest nieważna. Tożsamy skutek wywołuje umowa cesji wierzytelności zawarta bez zgody Kupującego.

§9

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Kupujący dokonuje przetwarzania danych osobowych, w tym danych osobowych Sprzedającego.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Kupującego, a także w punkcie skupu Kupującego (Pauliny, ul. Kasztanowa 5, 86-022 Dobrcz) oraz jego biurach.
 3. Sprzedający podpisując Umowę oświadcza, iż zapoznał się ze szczegółowymi informacjami dotyczące przetwarzania danych osobowych obowiązującymi u Kupującego.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strony zgodnie ustalają zawarcie Umowy w formie dokumentowej lub elektronicznej za wiążące.
 2. Sprzedający oświadcza, że Towar będący przedmiotem Umowy jest zgodny z wszelkimi przepisami prawa, w szczególności przepisami unijnymi, dotyczącymi GMO oraz bezpieczeństwa żywności, obowiązującymi w chwili zawarcia i wykonania Umowy.
 3. Zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.
 4. Zawarcie, interpretacja, ważność i wykonanie Umowy podlegają przepisom prawa polskiego.
 5. Umowa podlegała negocjacjom Stron w zakresie każdego jej postanowienia, co Strony zgodnie potwierdzają.
 6. W razie wystąpienia sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy Umową a OWU, zastosowanie znajduje Umowa.
 7. Strony Umowy zobowiązują się w czasie jej obowiązywania, jak i po jej zakończeniu, nie przekazywać osobom trzecim informacji handlowych, które otrzymały od drugiej Strony. Przez informacje handlowe Strony rozumieją wszelkie informacje objęte treścią Umowy, OWU, załączników, a w szczególności informacje o ilości Towaru będącego przedmiotem transakcji i jego cenie.
 8. Niniejsze OWU obowiązują do czasu ich uchylenia lub zmiany przez Kupującego.